Αρχική / Πανεπ. Συγγράμματα / Θεωρητικές επιστήμες / Θεολογία / Η περί των ακτίστων Θείων ενεργειών διδασκαλία του Αγ.Φιλοθέου

Η περί των ακτίστων Θείων ενεργειών διδασκαλία του Αγ.Φιλοθέου

Τιμή
8,59 €
9,54 € -10%
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Παράδοση σε 1-3 ημέρες

Εις τήν παρούσαν εργασίαν έπιχειρεϊται ή διερεύνησις καί έκθεσις τής περί των άκτιστων θείων ενεργειών καί τής διακρίσεως αυτών άπό τής θείας ουσίας θεολογικής διδασκαλίας τοϋ άγιου Φιλοθέου (Κοκκίνου), Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Ή περί τοϋ σπουδαιοτάτου θεολογικώς, καί σημαντικωτάτου διά την Βυζαντινήν Θεολογίαν, θέματος τούτου έξόχως ενδιαφέρουσα σχετική θεολογική διδασκαλία τοϋ άγιου Φιλοθέου, τής έξεχούσης αυτής όντως θεολογικής καί εκκλησιαστικής προσωπικότητος τοϋ 14ου αίώνος, ενέχει ιδιάζουσαν σπουδαιότητα καί σημασίαν διά τήν σπουδήν, τήν κατανόησιν καί τήν ορθήν θεολογικώς έκτίμησιν τής ήσυχαστικής θεολογίας. Ή έπίγνωσις τής μεγάλης σπουδαιότητος τής περί τών άκτιστων θείων ενεργειών θεολογίας τοϋ άγιου Φιλοθέου, τοϋ άναδειχθέντος ως τοϋ μετά τόν άγιον Γρηγόριον τόν Παλαμάν κορυφαίου έκπροσώπου, έκφραστοϋ καί ύπερμάχου τοϋ 'Ησυχασμού, ώθησεν ή μάς εις τήν ένασχόλησιν μετ? αυτής. Προβαίνομεν, κατά ταϋτα, έν τή μετά χεϊρας έργασίςι εις παρουσίασιν τής σχετικής θεολογικής διδασκαλίας τοϋ Φιλοθέου έπί τή βάσει τόσον τών έκδεδομένων δσον καί τών άνεκδότων, είσέτι, δογματικών καί άντιρρητικών του έργων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Έτος δημοσίευσης:
1999
ISBN:
978-960-266-021-8
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
100
Subtitle:

Σας προτείνουμε