Η περί των ακτίστων Θείων ενεργειών διδασκαλία του Αγ.Φιλοθέου

Κωδικός Προϊόντος: 2226

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν αυτό. Αξιολόγησε το

Product information

8,59 €
9,54 €
-10%
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

Εις τήν παρούσαν εργασίαν έπιχειρεϊται ή διερεύνησις καί έκθεσις τής περί των άκτιστων θείων ενεργειών καί τής διακρίσεως αυτών άπό τής θείας ουσίας θεολογικής διδασκαλίας τοϋ άγιου Φιλοθέου (Κοκκίνου), Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Ή περί τοϋ σπουδαιοτάτου θεολογικώς, καί σημαντικωτάτου διά την Βυζαντινήν Θεολογίαν, θέματος τούτου έξόχως ενδιαφέρουσα σχετική θεολογική διδασκαλία τοϋ άγιου Φιλοθέου, τής έξεχούσης αυτής όντως θεολογικής καί εκκλησιαστικής προσωπικότητος τοϋ 14ου αίώνος, ενέχει ιδιάζουσαν σπουδαιότητα καί σημασίαν διά τήν σπουδήν, τήν κατανόησιν καί τήν ορθήν θεολογικώς έκτίμησιν τής ήσυχαστικής θεολογίας.

Ή έπίγνωσις τής μεγάλης σπουδαιότητος τής περί τών άκτιστων θείων ενεργειών θεολογίας τοϋ άγιου Φιλοθέου, τοϋ άναδειχθέντος ως τοϋ μετά τόν άγιον Γρηγόριον τόν Παλαμάν κορυφαίου έκπροσώπου, έκφραστοϋ καί ύπερμάχου τοϋ 'Ησυχασμού, ώθησεν ή μάς εις τήν ένασχόλησιν μετ? αυτής. Προβαίνομεν, κατά ταϋτα, έν τή μετά χεϊρας έργασίςι εις παρουσίασιν τής σχετικής θεολογικής διδασκαλίας τοϋ Φιλοθέου έπί τή βάσει τόσον τών έκδεδομένων δσον καί τών άνεκδότων, είσέτι, δογματικών καί άντιρρητικών του έργων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Έτος δημοσίευσης:
1999
ISBN:
978-960-266-021-8
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
100

Πρόσφατες κριτικές

Το προϊόν δεν έχει κάποια αξιολόγηση προς το παρόν.

Αφήστε πρώτοι μια αξιολόγηση για το προϊόν αυτό.

Σας προτείνουμε

Εγχειρίδιο βιβλικής ιστορίας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης

Εγχειρίδιο βιβλικής ιστορίας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης

Το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο προέρχεται από την ε...

21,20 €
19,08 €
Εγχειρίδιο εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη

Εγχειρίδιο εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη

Το παρόν «Εγχειρίδιο Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη...

15,90 €
14,31 €