Επιχειρησιακή έρευνα ΙΙ

Συγγραφέας: Δημήτριος Ξηροκώστας
44,52€  40,07€

Στό σύγγραμμα αύτό, λόγω τού προορισμού του, παρέχεται μία έπιστημονική είσαγωγή τής θεωρίας άναμονής καί έπίσης καλύπτεται ή μεθοδολογία έφαρμογής της σέ πρακτικά προβλήματα. Γιά νά ένναχυθεΐ ό πρακτικός χαρακτήρας του, αλλά καί γιά έκπαιδευτικούς λόγους, περιλαμβάνεται έπίσης ίκανός άριθμός παραδειγμάτων άπό τήν πράξη.


ISBN: 978-960-266-329-5
Έτος έκδοσης: 2011
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 616
TOP