Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Κωδικός: 00010290 Συγγραφέας: Πέτρος Χατζόπουλος
19,08€  17,17€

Το σύγγραμμα «Αναλογιστικά Σχήματα ΕπαγγελματικήςΑσφάλισης» αποτελεί μια
Αναλογιστική - Στατιστική πραγματεία στο πεδίο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφά-
λισης. Στο βιβλίο, πραγματοποιείται μια εκτενή αναφορά στην μεθοδολογία που εφαρ-
μόζουν τα Επαγγελματικά Ταμεία. Οι αναλύσεις των μεθόδων αυτών συνοδεύονται με
πλήθος παραδειγμάτων, κυρίως από τις εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές εξετάσεις
των Αναλογιστών στο συναφές γνωστικό αντικείμενο. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτη-
τές των Αναλογιστικών, των Ασφαλιστικών Μαθηματικών, της Στατιστικής, των Μα-
θηματικών και των Χρηματοοικονομικών που κατέχουν βασικές γνώσεις Γραμμικής
Άλγεβρας, Απειροστικού Λογισμού, Στατιστικής και Πιθανοτήτων, καθώς και σε υπο-
ψήφιους Αναλογιστές που προετοιμάζονται για τις επαγγελματικές εξετάσεις της Ένω-
σης Αναλογιστών.
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή βασικών εννοιών με σκοπό την εξοι-
κείωση με έννοιες που χρειάζονται για να περιγράψουν τα Αναλογιστικά Επαγγελμα-
τικά Σχήματα Ασφαλίσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι Ατομικές μέθοδοι
κοστολόγησης και στο τρίτο κεφάλαιο οι Ομαδικές μέθοδοι κοστολόγησης, εμπλουτι-
σμένες με αρκετά παραδείγματα για κάθε μέθοδο.

 


ISBN: 978-960-266-463-6

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Μαθηματικά ασφαλίσεων ζωής

Πέτρος Χατζόπουλος

61,48€ 55,33€
Ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Πέτρος Χατζόπουλος

42,40€ 38,16€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Αντώνης Οικονόμου, Δημήτριος Φακίνος

40,28€ 36,25€
Γραμμική άλγεβρα

Στυλιανός Ανδρεαδάκης

29,68€ 26,71€
Γραμμική άλγεβρα

Δημήτρης Στρατηγόπουλος

TOP