Μαθήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Κωδικός Προϊόντος: 2530

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν αυτό. Αξιολόγησε το

Product information

38,16 €
42,40 €
-10%
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

Τά «Μαθήματα Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής » είναι ένα συνοπτικό Εγχειρίδιο για την αρχιτεκτονική τής άρχαιότητος, γραμμένο με τούς πρόσθετους σκοπούς άφ'ενός νά άνταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος των αρχιτεκτονικών σχολών και άφ'ετέρου νά χρησιμεύει ώς βιβλίο αναφοράς πού θά βοηθά τούς σπουδαστές νά διευρύνουν την μελέτη τους έξω άπό τά πλαίσια του μαθήματος.

Ή παράθεση εκτεταμένης βιβλιογραφίας σε κάθε κεφάλαιο σ'αυτό άκριβώς άποσκοπεϊ , ενώ ή πρόταξη μερικών ιστορικών στοιχείων γιά τις διάφορες χρονικές περιόδους άποβλέπει στο νά θυμίσει στους σπουδαστές του τεχνικού πανεπιστημίου, πού ίσως άποξενώθηκαν άπό τά γράμματα και τις ανθρωπιστικές σπουδές, μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά μέ την πολιτιστική Εξέλιξη και το κοινωνικο-οίκονομικό πλαίσιο στο όποιο άναπτύχθηκε ή άρχιτεκτονική σέ κάθε Εποχή.

'Ο χωρισμός τής ύλης σέ συγκεκριμένες ενότητες άκολουθεϊ τήν παράδοση πού θεμελίωσε στο Πολυτεχνείο άπό παλιά, ό Αναστάσιος Όρλάνδος. Ή Εκτενέστερη διαπραγμάτευση τών μνημείων τού Ελληνικού χώρου άντ αποκρίνεται προς το πρόγραμμα καί είναι εύλογη προκειμένου γιά τήν Εκπαίδευση άρχιτεκτόνων πού θά δράσουν άργότερα, άμεσα ή έμμεσα, στο ελληνικό περιβάλλον. Άς σημειωθή τέλος ότι, πως σέ κάθε συνοπτικό Εγχειρίδιο, λίγα πράγματα έχουν άξ ιώσεις πρωτοτυπίας στο βιβλίο πού άκολουθεί. Ο πρώτος τόμος τών «Μαθημάτων Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής » αρχικά κυκλοφορήθηκε το 1966-67 μέ τήν μορφή πολυγραφημένων προχείρων σημειώσεων.

Αναμορφώθηκε καί τυπώθηκε τό 1968 ώς δημοσίευμα τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τό 1975 ξανα τυπώθηκε χωρίς άλλαγές άπό τό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ή παρούσα έκδοση παρουσιάζει άρκετές διαφορές μέ τήν προηγούμενη, οχι μόνο γλωσσικές, άλλά καί σέ μερικά σημεία ουσιαστικές: Εγινε προσπάθεια νά ένημερωθή τό κείμενο μέ νέες Επιστημονικές γνώσεις καί ή βιβλιογραφία μέ τά πιο σπουδαία καινούργια δημοσιεύματα. Προστέθηκαν επίσης σχέδια καί 48 πίνακες μέ φωτογραφίες, οι περισσότερες άπό τις όποιες είναι πρωτότυπες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Έτος δημοσίευσης:
1999
ISBN:
978-960-266-062-1
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
544

Πρόσφατες κριτικές

Το προϊόν δεν έχει κάποια αξιολόγηση προς το παρόν.

Αφήστε πρώτοι μια αξιολόγηση για το προϊόν αυτό.

Σας προτείνουμε

Θέματα οικοδομικής

Θέματα οικοδομικής

Ένα βιβλίο της Δομικής Τέχνης εάν έχει την μορφή τ...

26,50 €
23,85 €
Περιβαλλοντική τεχνολογία

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Το βιβλίο αποτελεί τη βάση για τη διδασκαλία του μ...

31,80 €
28,62 €
Επεξεργασία νερού

Επεξεργασία νερού

Η ύλη του βιβλίου απευθύνεται σε σπουδαστές διαφόρ...

26,50 €
23,85 €