Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος β

47,7042,93(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 640
Έτος εκδόσεως: 2000
Isbn: 978-960-266-100-0

Τό παρόν βιβλίον ίγράφη άρχικώς ώς κείμενον σειράς μαθημάτων ηλεκτρονικής διά σπονδαστάς σχολών ηλεκτρολόγων μηχανικών. Θά πρέπει επίσης νά έχη ένδιαφέρον δι’ είδικευομένονς φοιτητάς φυσικής, δι ασκούμενους μηχανικούς ώς και δι’ επιστήμονας οι όποιοι επιθυμούν νά εκσυγχρονίσουν τάς γνώσεις των επί τών ηλεκτρονικών καί, είδικώτερον, έπ’ι τών ώλοκληρωμένων κυκλωμάτων.