Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

23,3220,99(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Βασίλειος Παπαδιάς
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 304
Έτος εκδόσεως: 1999
Isbn: 978-960-266-068-3

‘Η δεύτερη αύτή έκδοση του βιβλίου «Γραμμές Μεταφοράς ‘Ηλεκτρικής Ένεργείας» περιλαμβάνει εύρεία Αναθεώρηση της ύλης μέ τή μορφή βελτιώσεων, προσθηκών καί αλλαγών τού περιεχομένου. Οι άλλαγές αυτές οι όποιες παρότι είναι σημαντικές τού δέν μεταβάλλουν τή βασική δομή καί συγκρότηση τής ύλης βιβλίου, κρίθηκαν απαραίτητες ύστερα άπό έξι χρόνια διδασκαλίας του μαθήματος στούς σπουδαστές του 7ου έξαμήνου Ήλεκτρολόγων του ΕΜΠ καί τίς τελευταίες τάσεις στή σχετική θεωρία καί ανάλυση. ‘Η ύλη στήν παρούσα έκδοση έχει διαταχθεί σέ έξι κεφάλαια αντί τών όκτώ κεφαλαίων τής πρώτης έκδόσεως.